بارفیکس دستگاه دست باز Copy

بارفیکس دستگاه دست باز

بارفیکس دستگاه دست باز حرکتی عالی برای عضلات زیربغل و پشت

زیربغل پلاور سیم کششی تک دست

زیربغل پلاور سیم کششی تک دست

زیربغل پلاور سیم کششی تک دست حرکتی عالی برای عضلات زیربغل و پشت

بارفیکس دستگاه دست باز

بارفیکس دستگاه دست باز

بارفیکس دستگاه دست باز حرکتی عالی برای عضلات زیربغل و پشت

بارفیکس دست باز و برعکس

بارفیکس دست باز و برعکس

بارفیکس دست باز و برعکس حرکتی عالی برای عضلات زیربغل و کمر

زیربغل تی بار

زیربغل-تی-بار

حرکت زیربغل تی بار، حرکتی عالی برای عضلات میانی زیربغل

زیربغل اسپایدرهالتر

زیربغل اسپایدر هالتر

حرکت زیربغل اسپایدر هالتر، حرکتی عالی برای عضلات میانی زیربغل

زیربغل اسپایدر دست برعکس

زیربغل-اسپایدر-دست-برعکس

حرکت زیربغل اسپایدر دست برعکس، حرکتی عالی برای عضلات میانی زیربغل