زیربغل تی بار دست موازی

زیربغل-تی-بار-دست-موازی

حرکت زیربغل تی بار دست موازی، حرکتی عالی برای عضلات میانی زیربغل

زیربغل دمبل خم جفت

زیربغل-دمبل-خم-جفت

حرکت زیربغل دمبل خم جفت، حرکتی عالی برای عضلات زیربغل.

زیربغل هالتر خم

زیربغل هالتر خم

حرکت زیربغل هالتر خم، حرکتی عالی برای عضلات زیربغل.

تی بار نشسته دست معمولی

تی-بار-نشسته-دست-معمولی

حرکت زیربغل تی بار نشسته دستگاه دست معمولی، حرکتی عالی برای عضلات میانی زیربغل

زیربغل هالتر خم دست برعکس

زیربغل-هالتر-خم-دست-برعکس

حرکت زیربغل هالتر خم دست برعکس، حرکتی عالی برای عضلات زیربغل.

زیربغل دمبل تک خم

حرکت زیربغل دمبل تک خم

حرکت زیربغل دمبل تک خم، حرکتی عالی برای عضلات زیربغل.

پشت بازو سیم کش طناب نشسته

آموز تصویری پشت بازو سیم کش خم طناب

پشت بازو سیم کش طناب نشسته، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو سیم کش دست برعکس از کنار

آموزش تصویری پشت بازو سیم کش دست برعکس از کنار

پشت بازو سیم کش دست برعکس از کنار، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو سیم کش تک دست برعکس

آموزش تصویری پشت بازو سیم کش تک دست برعکس

پشت بازو سیم کش تک دست برعکس، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو سیم کش طناب نشسته پشت سر

آموزش تصویری پشت بازو سیم کش طناب نشسته پشت سر

پشت بازو سیم کش طناب نشسته پشت سر، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند