۵ نشانه از کمبود امگا-۳

5 نشانه کمبود اُمگا3

نشانگان و علائم کمبود امگا-۳

پرسش و پاسخ دربارۀ کوید ۱۹

پرسش و پاسخ دربارۀ کوید ۱۹ یا کرونا

مبارزه با التهاب

التهاب و جلوگیری از آن

التهاب، پاسخ ایمنی بدن به آسیب بافتی است. در واقع، التهاب شروع فرآیند بهبود بافت آسیب دیده است و بدون آن بدن قادر نخواهد بود تا ترمیم و بازیافت (ریکاوری) شود. ممکن است فکر کنید منظور از التهاب، همان تورّم پس از بریدگی، کبودی، شکستگی، پارگی عضله، عفونت و … است، اما باید یادآور شویم […]