آیا موقعیت پاها در حرکت پرس سینه با هالتر مهم است؟

آیا موقعیت پاها در حرکت پرس سینه با هالتر مهم است؟ سخت‌ترین قسمت حرکت پرس سینه، بالا آوردن هالتر است. استفاده صحیح از پاها این امکان را می‌دهد که عضلات پرس‌کننده قوی شما هالتر را به سمت بالا هدایت کنند. از پاهای خود به درستی استفاده کنید و وزنه‌‌های سنگین‌تری بلند کنید.   به موقعیت قرارگیری […]