برنامه تمرینی ویوا لایت

برنامه تمرین ویوا لایت چربی سوزی

برنامه تمرینی ویوا لایت، سه جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین ندارند و خواهان چربی سوزی هستند.

برنامه تمرینی بلوبات

برنامه تمرینی بلوبات

برنامه تمرینی بلوبات، پنج جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین متوسطی دارند.