باورهای اشتباه بدنسازی

عکس کاور باورهای نادرست بدنسازی

۱۰ باور بسیار نادرست در بدنسازی که در این ویدئو با هم آنها را بررسی می کنیم.

پرسش و پاسخ دربارۀ کوید ۱۹

پرسش و پاسخ دربارۀ کوید ۱۹ یا کرونا