قفسه زیر سینه دمبل

قفسه-زیر-سینه-دمبل اسنیپت

حرکت قفسه زیر سینه دمبل، حرکتی عالی برای بخش میانی بخش تحتانی سینه

قفسه بالا سینه دمبل

قفسه-بالا-سینه-دمبل اسنیپت

حرکت قفسه بالا سینه دمبل، حرکتی عالی برای بخش میانی بخش فوقانی سینه

قفسه سینه دمبل

قفسه-سینه-دمبل اسنیپت

حرکت قفسه سینه دمبل، حرکتی عالی برای بخش میانی سینه

پرس سینه دستگاه خوابیده

پرس-سینه-دستگاه-خوابیده اسنیپت

حرکت پرس سینه دستگاه خوابیده، حرکتی عالی برای ضخامت و سایز سینه

پرس زیرسینه هالتر

پرس-زیرسینه-هالتر اسنیپت

حرکت پرس زیرسینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و سایز سینه و افزایش قدرت بالاتنه

پرس زیر سینه دمبل

پرس زیرسینه دمبل

حرکت پرس زیر سینه دمبل، حرکتی عالی برای عضلات سینه، مخصوصاً عضلات تحتانی سینه

پرس بالا سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

حرکت پرس بالا سینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و اندازه سایز سینه و افزایش قدرت بالاتنه

پرس سینه هالتر

پرس بالا سینه هالتر

حرکت پرس سینه هالتر، حرکتی عالی برای ضخامت و اندازه سایز سینه

پرس بالا سینه دمبل

پرس بالاسینه دمبل

حرکت پرس بالا سینه دمبل، حرکتی عالی قسمت فوقانی سینه

پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل

حرکت پرس سینه دمبل، حرکتی عالی برای عضلات سینه