قفسه سینه سیم کش

قفسه سینه سیم کش

قفسه سینه سیم کش حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص عمیق تر کردن خط وسط سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات سینه و عمیق تر شدن خط وسط سینه

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته، حرکتی عالی برای عضلات سینه

قفسه سینه دستگاه

قفسه سینه دستگاه

قفسه سینه دستگاه حرکتی عالی برای افزایش ضخامت عضلۀ سینه و عمیق تر شدن خط وسط سینه

کراس اُور دست کنار بدن

کراس اُور کنار بدن

کراس اُور دست کنار بدن حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بخش خارجی سینه

کراس اُور

کراس اور

کراس اور حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص زیرسینه

کراس داون

کراس داون

کراس داون یا کراس اور از پایین حرکتی عالی برای عضلات زیرسینه

پرس زیرسینه هالتر دست جم

پرس زیر سینه هالتر دست جم

پرس زیرسینه هالتر دست جم حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات زیرسینه و پشت بازو

پرس زیرسینه هالتر دست باز

پرس زیر سینه هالتر دست باز

پرس زیرسینه هالتر دست جم، حرکتی عالی برای سینه و به خصوص زیرسینه می باشد.