تمرین بازو در منزل

آموزش تصویری تمرین بازو در منزل

بدون تجهیزات، در منزل بازوهای حجیم و زیبا بساز

در منزل سینه های حجیم بساز (بدون نیاز به تجهیزات)

تمرینات سینه در منزل بدون نیاز به تجهیزات

بدون تجهیزات، در منزل سینه های حجیم و زیبا بساز

قفسه سینه سیم کش

قفسه سینه سیم کش

قفسه سینه سیم کش حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص عمیق تر کردن خط وسط سینه

پرس بالاسینه دستگاه نشسته

پرس بالاسینه دستگاه نشسته

پرس بالاسینه دستگاه نشسته، حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بالای سینه

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته، حرکتی عالی برای عضلات سینه

قفسه سینه دستگاه

قفسه سینه دستگاه

قفسه سینه دستگاه حرکتی عالی برای افزایش ضخامت عضلۀ سینه و عمیق تر شدن خط وسط سینه

کراس اُور دست کنار بدن

کراس اُور کنار بدن

کراس اُور دست کنار بدن حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بخش خارجی سینه

کراس اُور

کراس اور

کراس اور حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص زیرسینه