شنا زیرسینه دست باز

شنا زیرسینه دست باز

شنا زیرسینه دست باز حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص زیرسینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات سینه و عمیق تر شدن خط وسط سینه

شنا سوئدی

شنا سوئدی

شنا سوئدی حرکتی عالی برای عضلات سینه

شنا زیرسینه

شنا زیرسینه

شنا زیرسینه حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص زیرسینه. همچنین، این حرکت فشار خوبی روی عضلات پشت بازو وارد می کند.