نشر از جانب سیم کش تک

نشر از جانب سیم کش تک حرکتی عالی برای عضلات بخش میانی سرشانه

نشر از جانب سیم کش تک از پشت بدن

نشر از جانب سیم کش تک از پشت بدن

نشر از جانب سیم کش تک از پشت بدن، حرکتی عالی برای بخش میانی عضلاتسرشانه