نشر از جانب دمبل جفت نشسته کف دست جلو

نشر از جانب دمبل جفت نشسته کف دست جلو

نشر از جانب دمبل جفت نشسته کف دست جلو حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات سرشانه

نشر از جانب دمبل جفت کف دست رو به جلو

نشر از روبرو دمبل جفت کف دست رو به جلو حرکتی عالی برای عضلات بخش میانی سرشانه