پشت بازو هالتر پرسی

پشت بازو هالتر پرسی

پشت بازو هالتر پرسی، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو

پرس بالاسینه دستگاه نشسته

پرس بالاسینه دستگاه نشسته

پرس بالاسینه دستگاه نشسته، حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بالای سینه

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته، حرکتی عالی برای عضلات سینه

پرس سینه هالتر دست جم

پرس سینه هالتر دست جم ابتدا و انتها

پرس سینه هالتر دست جم، حرکتی عالی برای عضلات سینه و پشت بازو است