پشت بازو هالتر پرسی

پشت بازو هالتر پرسی

پشت بازو هالتر پرسی، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو

پرس سینه هالتر دست جم

پرس سینه هالتر دست جم ابتدا و انتها

پرس سینه هالتر دست جم، حرکتی عالی برای عضلات سینه و پشت بازو است