کراس اُور دست کنار بدن

کراس اُور کنار بدن

کراس اُور دست کنار بدن حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بخش خارجی سینه

کراس اُور

کراس اور

کراس اور حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص زیرسینه

کراس داون

کراس داون

کراس داون یا کراس اور از پایین حرکتی عالی برای عضلات زیرسینه