فیزیولوژی انسان (مقدمه)

حالت مطالعه
فیزیولوژی انسان مقدمه

در این کلیپ آموزشی موارد زیر آموزش داده شده است:

  • فیزیولوژی چیست؟
  • فیزیولوژی زیرشاخۀ چه علمی است؟
  • چه علمی رابطۀ تنگاتنگی با علم فیزیولوژی دارد؟
  • محدودۀ فیزیولوژی کجاست و به عنوان یک فیزیولوژیست چه حد و مرزی پیش رو دارید؟
  • سازمان بدن چگونه است؟
  • چند نوع سلول و بافت عمده در درون بدن وجود دارد و هر یک چه وظایفی دارند؟
  • بدن انسان چند دستگاه اندامی دارد و هر یک از چه اجزایی تشکیل شده‌اند؟ وظیفۀ هر یک چیست؟
  • بخش‌های مایعاتی بدن کدامند و غلظت مواد موجود در آنها چه تفاوتی با هم دارد؟ مایعات بدن در هر یک از بخش‌ها به چه اندازه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.