موزیک (catalist-linkinpark)

حالت مطالعه
دانلود آهنگ با بالاترین کیفیت

God bless us everyone

خدا همه مارا مورد رحمت خود قرار دهد

we’re a broken people living under loaded gun

همه ما مردمی شکسته در زیر تفنگی سر پر هستیم

and it can’t be out fought

بیشتر از این نمیشود جنگید

it can’t be out done

بیشتر از این نمیشود انجامش داد

it can’t be out matched

بیشتر از این نمیشود مچشون کرد و

It can’t be out won

بیشتر از این نمیشود برد

No

نه

God bless us everyone

خدا همه مارا مورد رحمت خود قرار دهد

we’re a broken people living under loaded gun

همه ما مردمی شکسته در زیر تفنگی سر پر هستیم

and it can’t be out fought

بیشتر از این نمیشود جنگید

it can’t be out done

بیشتر از این نمیشود انجامش داد

it can’t be out matched

بیشتر از این نمیشود مچشون کرد و

It can’t be out won

بیشتر از این نمیشود برد

No

نه

and when I close my eyes tonight

و هنگامی که امشب چشمانم را ببندم

two symphonies of blinding light

۲ سمفونی نوری کور کننده

god bless everyone

خدا همه مارا مورد رحمت خود قرار دهد

we’re a broken people living under loaded gun

همه ما مردمی شکسته در زیر تفنگی سر پر هستیم

no—–oh

نه —–آه

like memories in cold decay

چون خاطراتی در زوالی سرد

transmissions echoing away

انتقالها طنین انداز می گردد

far from the world of you and I

و دور از دنیای من و تو

where oceans bleed into the sky

جایی که اقیانوسها در آسمانها میگریند

God save us everyone,

خدا همه مارا نجات دهد

Will we burn inside the fires of a thousand suns?

در آتش سوزان هزازان خورشید خواهیم سوخت

For the sins of our hand

بخاطر گناهان دستانمان

The sins of our tongue

گناهان زبانمان

The sins of our father

گناهان پدرانمان

The sins of our young

گناهان فرزندانمان

No

نه

God save us everyone,

خدا همه مارا نجات دهد

Will we burn inside the fires of a thousand suns?

در آتش سوزان هزازان خورشید خواهیم سوخت

For the sins of our hand

بخاطر گناهان دستانمان

The sins of our tongue

گناهان زبانمان

The sins of our father

گناهان پدرانمان

The sins of our young

گناهان فرزندانمان

No

نه

and when I close my eyes tonight

و هنگامی که امشب چشمانم را ببندم

two symphonies of blinding light

 سمفونی نوری کور کننده

god bless everyone

خدا همه مارا مورد رحمت خود قرار دهد

Will we burn inside the fires of a thousand suns?

در آتش سوزان هزازان خورشید خواهیم سوخت

like memories in cold decay

چون خاطراتی در زوالی سرد

transmissions echoing away

انتقالها طنین انداز می گردد

far from the world of you and I

و دور از دنیای من و تو

where oceans bleed into the sky

جایی که اقیانوسها در آسمانها میگریند

like memories in cold decay

چون خاطراتی در زوالی سرد

transmissions echoing away

انتقال طنین انداز می گردد

far from the world of you and I

و دور از دنیای من و تو

where oceans bleed into the sky

جایی که اقیانوسها در آسمانها میگریند

Lift me up

بلندم کن

Let me go (x10)

بگذار بروم

God bless us everyone

خدا همه مارا مورد رحمت خود قرار دهد

we’re a broken people living under loaded gun

همه ما مردمی شکسته در زیر تفنگی سر پر هستیم

and it can’t be out fought

بیشتر از این نمیشود جنگید

it can’t be out done

بیشتر از این نمیشود انجامش داد

it can’t be out matched

بیشتر از این نمیشود مچشون کرد و

It can’t be out won

بیشتر از این نمیشود برد

No

نه

God bless us everyone

خدا همه مارا مورد رحمت خود قرار دهد

we’re a broken people living under loaded gun

همه ما مردمی شکسته در زیر تفنگی سر پر هستیم

and it can’t be out fought

بیشتر از این نمیشود جنگید

it can’t be out done

بیشتر از این نمیشود انجامش داد

it can’t be out matched

بیشتر از این نمیشود مچشون کرد و

It can’t be outrun

و بیشتر از این کارایی نداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *