برنامه تمرینی بلوبات

برنامه تمرینی بلوبات

برنامه تمرینی بلوبات، پنج جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین متوسطی دارند.

برنامه تمرینی بادی شارپ

برنامه تمرینی ویژه خانم هایی که کار بلد هستند

برنامه تمرینی بادی شارپ، چهارجلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین متوسطی دارند.