برنامه تمرینی ویوا لایت

برنامه تمرین ویوا لایت چربی سوزی

برنامه تمرینی ویوا لایت، سه جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین ندارند و خواهان چربی سوزی هستند.

برنامه تمرینی بلوبات

برنامه تمرینی بلوبات

برنامه تمرینی بلوبات، پنج جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین متوسطی دارند.

برنامه تمرینی بادی شارپ

برنامه تمرینی ویژه خانم هایی که کار بلد هستند

برنامه تمرینی بادی شارپ، چهارجلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین متوسطی دارند.

برنامه تمرینی اسکایلر

برنامه تمرینی اسکایلر

برنامه تمرینی اسکایلر، چهارجلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین متوسطی دارند.

برنامه تمرینی بادی آرت

برنامه تمرینی بادی آرت

برنامه تمرینی بادی آرت، چهارجلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین متوسطی دارند.

برنامه تمرینی هات بوتی

برنامه تمرینی هات بوتی

برنامه تمرینی هات بوتی، چهارجلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین ندارند.

برنامه تمرینی ترون

کاور برنامه تمرینی ترون

برنامه تمرینی ترون، سه جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین ندارند.

برنامه تمرینی بوتی بادی

کاور برنامه تمرینی بوتی بادی

برنامه تمرینی بوتی بادی، سه جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین ندارند.

برنامه تمرینی بادی پلاس

کاور برنامه تمرینی بادی پلاس

برنامه تمرینی بادی پلاس، سه جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین ندارند.

برنامه تمرینی پینک

کاور برنامه پینک

برنامه تمرینی پینک، سه جلسه در هفته ویژه خانم هایی که سابقه تمرین ندارند.