پشت بازو پرسی روی میز زیرسینه

پشت بازو پرسی روی میز زیرسینه

پشت بازو پرسی روی میز زیرسینه، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو

پرس زیرسینه هالتر دست جم

پرس زیر سینه هالتر دست جم

پرس زیرسینه هالتر دست جم حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات زیرسینه و پشت بازو