بارفیکس دستگاه دست باز Copy

بارفیکس دستگاه دست باز

بارفیکس دستگاه دست باز حرکتی عالی برای عضلات زیربغل و پشت

زیربغل پلاور سیم کششی تک دست

زیربغل پلاور سیم کششی تک دست

زیربغل پلاور سیم کششی تک دست حرکتی عالی برای عضلات زیربغل و پشت

بارفیکس دستگاه دست باز

بارفیکس دستگاه دست باز

بارفیکس دستگاه دست باز حرکتی عالی برای عضلات زیربغل و پشت

بارفیکس دست باز و برعکس

بارفیکس دست باز و برعکس

بارفیکس دست باز و برعکس حرکتی عالی برای عضلات زیربغل و کمر