پرس سینه دمبل جفت چسبیده به هم

پرس سینه دمبل جفت چسبیده به هم اسنیپت

حرکت پپرس سینه دمبل جفت چسبیده به هم، حرکتی عالی قسمت قفسه سینه (خط سینه)

پرس زیرسینه دمبل جفت چسبیده به هم

پرس-زیر سینه-دمبل-جفت-چسبیده-به-هم اسنیپت

حرکت پرس زیرسینه دمبل جفت چسبیده به هم، حرکتی عالی قسمت تحتانی و خط وسط سینه

پرس بالا سینه دمبل جفت چسبیده به هم

پرس بالاسینه-دمبل-جفت-چسبیده-به-هم اسنیپت

حرکت پرس بالا سینه دمبل جفت چسبیده به هم، حرکتی عالی قسمت فوقانی و خط وسط سینه