نشر از روبرو دمبل تک چرخشی

نشر از روبرو دمبل تک چرخشی

نشر از روبرو دمبل تک چرخشی حرکتی عالی برای عضات سرشانه

نشر از جانب سیم کش تک

نشر از جانب سیم کش تک حرکتی عالی برای عضلات بخش میانی سرشانه

نشر از جانب سیم کش تک از پشت بدن

نشر از جانب سیم کش تک از پشت بدن

نشر از جانب سیم کش تک از پشت بدن، حرکتی عالی برای بخش میانی عضلاتسرشانه

نشر از جانب دمبل جفت

نشر از جانب دمبل جفت

نشر از جانب دمبل جفت، حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات سرشانه

نشر از جانب دمبل جفت نشسته

نشر از جانب دمبل جفت نشسته

نشر از جانب دمبل جفت نشسته، حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات سرشانه