شنا سوئدی برای قفسه سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات سینه و عمیق تر شدن خط وسط سینه

پرس بالاسینه دستگاه نشسته

پرس بالاسینه دستگاه نشسته

پرس بالاسینه دستگاه نشسته، حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بالای سینه

پرس سینه هالتر دست جم

پرس سینه هالتر دست جم ابتدا و انتها

پرس سینه هالتر دست جم، حرکتی عالی برای عضلات سینه و پشت بازو است