پارالل زیرسینه

پارالل زیرسینه

آموزش کامل پارالل زیرسینه که حرکتی عالی برای عضلات سینه است

قفسه سینه سیم کش

قفسه سینه سیم کش

قفسه سینه سیم کش حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص عمیق تر کردن خط وسط سینه

شنا زیرسینه دست باز

شنا زیرسینه دست باز

شنا زیرسینه دست باز حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص زیرسینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه

شنا سوئدی برای قفسه سینه حرکتی عالی برای بخش میانی عضلات سینه و عمیق تر شدن خط وسط سینه

شنا سوئدی

شنا سوئدی

شنا سوئدی حرکتی عالی برای عضلات سینه

شنا زیرسینه

شنا زیرسینه

شنا زیرسینه حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص زیرسینه. همچنین، این حرکت فشار خوبی روی عضلات پشت بازو وارد می کند.

پرس بالاسینه دستگاه نشسته

پرس بالاسینه دستگاه نشسته

پرس بالاسینه دستگاه نشسته، حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بالای سینه

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته، حرکتی عالی برای عضلات سینه

قفسه سینه دستگاه

قفسه سینه دستگاه

قفسه سینه دستگاه حرکتی عالی برای افزایش ضخامت عضلۀ سینه و عمیق تر شدن خط وسط سینه

کراس اُور دست کنار بدن

کراس اُور کنار بدن

کراس اُور دست کنار بدن حرکتی عالی برای عضلات سینه و به خصوص بخش خارجی سینه