پشت بازو سیم کش طناب نشسته

آموز تصویری پشت بازو سیم کش خم طناب

پشت بازو سیم کش طناب نشسته، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو سیم کش دست برعکس از کنار

آموزش تصویری پشت بازو سیم کش دست برعکس از کنار

پشت بازو سیم کش دست برعکس از کنار، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو سیم کش تک دست برعکس

آموزش تصویری پشت بازو سیم کش تک دست برعکس

پشت بازو سیم کش تک دست برعکس، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو سیم کش طناب نشسته پشت سر

آموزش تصویری پشت بازو سیم کش طناب نشسته پشت سر

پشت بازو سیم کش طناب نشسته پشت سر، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو سیم کش دست برعکس

آموزش تصویری پشت-بازو-سیم-کش-دست-برعکس

پشت بازو سیم کش دست برعکس، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو سیم کش طناب

آموزش تصویری پشت بازو سیم کش طناب

پشت بازو سیم کش طناب، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو پارالل

آموزش تصویری پشت بازو پارالل

آموزش کامل پشت بازو پارالل که حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است

پشت بازو پارالل دستگاه

آموزش تصویری پشت بازو پارالل دستگاه

پشت بازو پارالل دستگاه، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که به دستگاه پارالل نیاز دارد

پشت بازو سیم کش

آموزش-تصویری-پشت-بازو-سیم-کش

پشت بازو سیم کش، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که فشار خیلی خوبی به عضلات پشت بازو وارد می کند

پشت بازو دیپ دستگاه

آموزش تصویری پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو دیپ دستگاه، حرکتی عالی برای عضلات پشت بازو است که به دستگاه پشت بازو دیپ نیاز دارد